Кафедра обліку і оподаткування продовжує працювати в умовах карантину

У зв’язку з продовженням карантину в Україні, єдиною формою організації освітнього процесу залишається дистанційне навчання.

14 квітня 2020 року у онлайн-форматі було проведено засідання кафедри обліку і оподаткування. Серед актуальних питань було розглянуто: реалізація дистанційного навчання; підготовка до дистанційної атестації здобувачів освіти; пропозиції щодо приведення навчальних планів до вимог НАЗЯВО.

“Дистанцiйне навчання — це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi. Для того, щоб дистанційне навчання було якісним, у здобувачів освіти повинна бути сильна мотивація, вони мають розуміти, що знання, які вони отримують, стануть міцним фундаментом в майбутньому, а ми, як викладачі, повинні підтримати, підготувати та направляти їх до самостійного вивчення дисциплін” - наголосила завідувач кафедри обліку і оподаткування Олена Столяренко.

Сучасні засоби онлайн навчання та комунікацій, що застосовуються на кафедрі НПП, дають змогу не тільки подолати складний час карантину, але й активізувати методичну та наукову роботу в новому форматі, модернізувати зміст курсів, розширити спектр комунікацій між викладачами й студентами, а також підвищити конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг.

У процесі дистанційного навчання викладачі кафедри використовують вебтехнології, онлайн платформи та програмні засоби для організації освітнього процесу: Zoom, eTutorium Webinar, Skype, Viber, електронну пошту та інші інструменти дистанційного навчання.

Науково-педагогічними працівниками кафедри обліку і оподаткування надаються покрокові інструкції студентам, як організовувати самостійну роботу вдома, проводиться постійний контроль за виконанням практичних робіт та систематично перевіряється засвоєння студентами лекційного матеріалу.

Важливим елементом дистанційного навчання є дистанційний курс дисципліни. Кожен викладач кафедри має змогу сам вирішувати, як буде виглядати дистанційний курс і які мультимедійні елементи в ньому будуть застосовуватися. Саме тому, в процесі навчання курси змінюються та доповнюються.

“Кожен викладач повинен відповідально відноситися до дистанційного навчання студентів, адже тільки так ми зможемо досягнути спільної мети. Застосування різних платформ для навчання забезпечує постійний зв’язок зі здобувачами освіти. Особисто я використовую Google Classroom. Цей сервіс розроблений для створення, поширення і оцінки завдань студентів у режимі онлайн. Тестування за блоками дуже зручно створювати за допомогою Google Форми. Тести можуть бути, як одновибірковими, багатовибірковими, так і перехресними або з наданням правильної відповіді самим студентом. За кожен окремий тест можна поставити кількість балів, які здобувачі отримають у разі правильної відповіді. Таким чином, уже в кінці тестування студент може побачити свою оцінку за виконане завдання, що є дуже зручно” - зазначила асистент кафедри обліку і оподаткування Анна Михайленко.

Невід’ємною частиною освітнього процесу є написання курсової роботи. Вона є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням студента та спрямована переважно на практичну підготовку студента.

“У другому семестрі відповідно до навчального плану у студентів 3 курсу спеціальності 071 Облік і оподаткування передбачено виконання курсової роботи з дисципліни “Фінансовий облік”. Курсова робота узагальнює результати вивчення студентами теоретичних положень і закріплює набуті практичні навички. При виконанні курсової роботи студенти демонструють свою фахову підготовку, знання з обраної теми, практичні навички з бухгалтерського обліку, економічного аналізу господарської діяльності підприємства, інформаційних систем в обліку, оволодіння загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових досліджень, а також удосконалюють досвід самостійної роботи з елементами наукового дослідження.

За допомогою відеозв’язку проходять консультації зі студентами із використанням таких програм, як Viber або Zoom. Я дуже рада чути та бачити наших студентів, а також активно обговорювати з ними отримані результати” - підкреслює доцент кафедри обліку і оподаткування Наталія Царук.

Незважаючи на карантин, дистанційне навчання на кафедрі обліку і оподаткування триває, а викладачі готуються до проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії у дистанційному режимі.

Олена Столяренко,
завідувач кафедри обліку і оподаткування

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net